Protectia datelor

MODEL DE NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz)……………………………………….(se precizează denumirea operatorului sau a reprezentantului, precum şi, dacă este cazul, pe cea a împuternicitului) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:………………………… (se indică scopul prelucrării).

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare…………………………..(se precizează scopul). Refuzul dvs. determină……………… (se precizează consecinţele refuzului).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:…………….. (se precizează destinatarii).

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de……………..(se precizează denumirea operatorului sau a reprezentantului, precum şi, dacă este cazul, pe cea a împuternicitului)?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ………………………………………….(se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în …………… (precizaţi statele), în vederea………………..(se precizează scopul transferului datelor în străinătate).”

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

 

MODEL DE NOTA DE INFORMARE PENTRU OPERATORII CARE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, operatorii sunt obligaţi să furnizeze persoanelor care intră în zona supravegheată  video, informaţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, şi de art. 11 din Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2012). Aceste informaţii trebuie aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană. Afişul trebuie să conţină o pictogramă reprezentativă alături de informaţiile prevăzute de art. 11 alin. 1 din Decizia nr. 52/2012 (se propune modelul de mai jos).

 MODEL

 

 

 

……………………………………………………… (se indică identitatea operatorului sau, dacă este cazul, şi pe cea a împuternicitului) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv …………….. prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării/ securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private . Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari:…………….. (se precizează destinatarii).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ………………………………………….(se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă).

Datele dumneavoastră nu/vor fi transferate în …………… (precizaţi statele), în vederea………………..(se precizează scopul transferului datelor în străinătate).”

 

2.2.8. SECŢIUNEA IX: Categorii de date prelucrate

Reprezintă date cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 orice date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (de ex.: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, profesie, e-mail, telefon/fax, imaginea, locul de muncă, sexul, situaţia familială, etc.).

În acest spaţiu, se marchează cu „X” căsuţele corespunzătoare datelor sau categoriilor de date personale prelucrate, în funcţie de scopul sau scopurile corelate, declarate la secţiunea IV din formularul de notificare.

Dacă datele sau categoriile de date nu se regăsesc, în totalitate sau în parte, în secţiunea de faţă, se completează spaţiul aferent rubricii „altele”.
De asemenea, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, stabileşte că datele cu caracter personal destinate a face obiectul unei prelucrări trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Exemple:

  • dacă scopul prelucrării este „monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private” (şi se realizează prin intermediul mijloacelor de supraveghere video), categoriile de date prelucrate pot fi „imaginea” şi eventual „vocea”;
  • dacă scopul prelucrării este „monitorizarea/securitatea persoanelor şi/sau bunurilor publice/private prin utilizarea, spre exemplu, a  GPS-ului” categoriile de date prelucrate pot fi „numele şi prenumele”, „date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare”, „profesie”, „loc de muncă”, „date de geolocalizare”.